Daňové úlevy v souvislosti s koronavirem

Přinášíme přehled úlev ve vztahu k Finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotním pojišťovnám.
 • ochranná doba pro podání daňových přiznání k dani z příjmů bez sankce do 1.7.2020 – týká se pouze daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Zdravotní pojišťovny a příslušné OSSZ budou tolerovat pozdější podání Přehledu OSVČ do 3.8.2020.
 • prominutí sankcí při pozdní úhradě daně
 • plošné prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání
 • snížení záloh či upuštění od povinnosti placení záloh
 • prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (do 1000 Kč automaticky, ostatní pokuty na základě individuální žádosti poplatníka
 • prominutí správních poplatků u žádostí o prominutí a žádostí o posečkání
 • automatické prominutí červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob (pouze pro subjekty se zdaňovacím obdobím kalendářní rok)
 • plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň (daňové přiznání z nabytí nemovitosti bude bez sankce možné podat do 31.8.2020)
 • možnost uplatnění ztráty za rok 2020 zpětně v letech 2018 a 2019
 • pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby
 • automatické prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH v případě vyhovění žádosti o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (netýká se úroků z prodlení za pozdní úhradu DPH)
 • plošné prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka
 • plátci DPH, kteří bezúplatně dodávají ochranné prostředky nebo materiál, který je na výrobu těchto prostředků použit, nejsou povinni z tohoto dodání odvádět DPH (roušky respirátory, testovací soupravy nebo přístroje používané k diagnostice koronaviru)
 • subjekty platící zálohy na silniční dani mohou zálohy splatné do 15.4.2020 a do 15.7.2020 uhradit bez sankce do 15.10.2020