Změna režimu MOSS na OSS

Od 01.07.2021 dochází ke změně režimu MOSS na OSS. Prozradíme vám, co dalšího se kromě názvu ještě změní.

Co je OSS?

OSS (One Stop Shop) je zjednodušený režim pro uplatňování zvláštní úpravy daně jednoho kontaktního místa. Je určen pro podnikatele, zejména e-shopy, které prodávají zboží a poskytují služby koncovým spotřebitelům do jiných zemí EU. Umožňuje se vyhnout vícenásobné registraci v každém členském státě, z nich pochází zákazníci.

Podnikatelé, kteří prodávali zboží a poskytovali služby nezdanitelným osobám do zahraničí, se dříve podle MOSS museli registrovat coby plátci DPH v dané zemi EU, v níž obrat na dodání zboží nebo služby překročili. 

Do služeb patří telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby zákazníkům poskytované na území EU. V případě elektronických (digitálních) služeb jde o youtubery, blogery, vlogery, influencery, přenos online seminářů, webinářů, online koučink, prodej ebooků, poskytování online pomůcek, zveřejňování podcastů, které jsou prodávány nepodnikatelům z EU. 

Režim MOSS se transformuje do OSS. Pro podnikatele registrované v MOSS zůstává vše stejné, jen budou DPH odvádět na jiný bankovní účet.

S OSS přichází několik změn

 • Nově se do služeb bude zahrnovat i krátkodobý pronájem aut, přepravní a některé další služby. 
 • Režim OSS se bude nově vztahovat i na zprostředkovatele respektive provozovatele  elektronického rozhraní, kteří usnadňují dodávání zboží na dálku jejich dodavatelům. Jedná se o internetové portály, na kterých lze objednat zboží od různých dodavatelů, tedy třetích osob. Patří sem například. Amazon, Aliexpress, eBay apod. Jedná se o tzv. dovozní režim neboli IOSS (Import One Stop Shop). 
 • Po zapojení do OSS se podnikatel nemusí registrovat k DPH v každém státě, kam dodává zboží nebo poskytuje služby. Podnikatel řeší prodeje do jiných států EU (kromě země, kde sídlí) jako jeden celek. Veškerou DPH v nich splatnou odvede v jedné částce finanční správě podle sídla. Svou povinnost přiznat a uhradit DPH přes daňové přiznání v každém dotčeném státě, si tak splní prostřednictvím jednoho daňového přiznání podaného přes webový portál členského státu. To znamená pokud podnikatel má sídlo v České Republice, musí se k OSS registrovat v ČR.

Kdy je možné režim OSS uplatnit

 • Při poskytování služeb povinnými osobami žijícím mimo EU nepovinným osobám žijícím v EU s tím, že jde o služby kromě výše zmíněných.
 • Prodej zboží na dálku v rámci území EU, některé domácí dodání zboží a služeb dodaných nezdanitelným osobám.
 • Prodej na dálku (dříve zásilkový prodej) zboží dováženého ze třetích zemí.

Dovozní režim IOSS

IOSS slouží k odvodu DPH z prodeje zboží dovezeného na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož hodnota nepřesahuje 150 €. Jedná se o dodání zboží, jež je dodavatelem ze 3. zemí fyzicky odesláno či přepraveno koncovému zákazníkovi do členského státu EU.

Při použití dovozního režimu dodavatel odvádí DPH namísto konečného zákazníka, který by daň jinak musel odvádět v rámci celního řízení celnímu úřadu při dovozu zboží. Dodavatel tak zbavuje nabyvatele zboží povinnosti odvést DPH při dovozu.

Koho se OSS týká

Registrace k OSS je dobrovolná. V případě, že do jiných členských států prodáváte zboží na dálku jen výjimečně, OSS se vás netýká. Hranice OSS je stanovena na 10 tisíc EUR za kalendářní rok a počítá se ze všech prodejů do ostatních států EU nezdanitelným osobám. Pokud je prodej do EU nižší než tato hranice, za místo plnění se považuje ČR. To znamená, že na fakturách do zahraničí se uvádí česká DPH a prodej se uvádí v přiznání DPH jako tuzemské plnění.

Režim MOSS se týká podnikatelů, kteří koncovým spotřebitelům v členských státech prodávají nehmotné produkty, jako je třeba cloudový software či digitální předplatné. Ani oni nemusí odvádět DPH v jednotlivých státech a vše vyřeší přes finanční správu.

OSS se netýká

 • Obchodníků s uměním.
 • Obchodníků se starožitnostmi.
 • Obchodníků s použitým zbožím.
 • Obchodníků s novými dopravními prostředky.
 • Dodání zboží s instalací a montáží.
 • Dropshippingu, tedy obchodníkům, u nichž si zákazník sice objedná zboží v českém e-shopu, ale oni pouze dají pokyn prodejci, a objednávka tak odchází zákazníkovi například rovnou z Číny. Na takové dodání, pokud zásilka nepřesáhne hodnotu 150 €, se vztahuje jiná zvláštní úprava IOSS (Import One Stop Shop).

Registrace do OSS

Do OSS mohou vstoupit plátci DPH nebo identifikované osoby. Rozhodne-li se podnikatel uplatňovat režim OSS, na portálu finanční správy v osobní internetové zóně vyplní elektronický formulář. Od 1.7.2021 se podnikatelé mohou registrovat na finanční správě. V případě, že se dodavatel rozhodne pro OSS, musí v ní zůstat 2 roky.

Finanční správa registraci posoudí a informaci o výsledku zašle na e-mail. Pokud dosud podnikatel neměl přiděleno DIČ, zašle mu identifikační číslo pro OSS.

U režimu OSS platí pravidlo oboustranné elektronické komunikace. Zdanitelná osoba včetně zprostředkovatele je povinna doručovat všechny písemnosti týkající se OSS daňovému úřadu výlučně elektronicky. To stejné platí i pro osoby povinné k dani, které nebyly povinny doručovat písemnosti v elektronické podobě. Takové osoby nemusí podepisovat písemnost kvalifikovaným elektronickým podpisem a nevyžaduje se povinnost uzavření dohody.

Povinnosti podnikatelů zapojených do OSS

 • Pokud u vás nakoupí koncový zákazník z jiného členského státu, na fakturu uvedete výši DPH jeho země a daň od něj vyberete.
 • U režimu OSS platí, že zdaňovací období je kalendářní čtvrtek a daňové přiznání se podává do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 • Daňové přiznání je třeba podat i tehdy, když nebylo dodáno zboží nebo služby, na které se vztahuje OSS.
 • V případě, že lhůta pro podání daňového přiznání padne na víkend nebo dny pracovního klidu, lhůta se zachovává a neposouvá se na nejbližší pracovní den.
 • Daňové přiznání se podává elektronicky na portálu finanční správy, příslušnou DPH je třeba odvést české finanční správě a ta ji následně přerozdělí jednotlivým státům. 

Autor: Patrícia Lisková

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.