Povinná a dobrovolná registrace k DPH

Vysvětlíme vám, kdy je výhodné být dobrovolným plátcem DPH, kdy naopak ne a kdy už se jedná o povinnost.

 

Povinná registrace k DPH

Povinná registrace k DPH se týká osob, jejichž obrat za posledních 12 po sobě bezprostředně jdoucích měsíců překročil hranici 2.000.000 Kč. Taková osoba se stává plátcem DPH od prvního dne druhého měsíce, jenž následuje po měsíci, v němž byl obrat překročen. Obratem se přitom rozumí souhrn úplat bez daně, která osobě náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Do výpočtu obratu se nezahrnuje výnos z prodeje dlouhodobého majetku nebo poskytnutí služby osobám, jenž mají sídlo mimo ČR a místo plnění je také mimo ČR. 

Dobrovolná registrace k DPH 

Plátcem DPH se může osoba stát i dobrovolně, tedy i v případě, že nedosáhla na zákonem požadovanou výši obratu. V takovýchto případech je nutné vše promyslet. Dobrovolné plátcovství DPH dává totiž smysl v následujících případech:

  • odběratelé jsou převážně plátci DPH,
  • nákup v zemích mimo EU,
  • v případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku, kde by bylo možné uplatnit nárok na odpočet DPH.

Naopak, jsou-li vašimi odběrateli převážně neplátci DPH (např. koncoví zákazníci), tak se dobrovolná registrace k DPH nevyplácí

Jak na dobrovolnou registraci k DPH

1. Přihláška k registraci k DPH

Přihláška k registraci se podává v případě povinné i dobrovolné registrace k DPH. Stejnopis přihlášky je k nalezení na daňovém portálu. V případě povinné registrace k DPH je nutné přihlášku podat do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikla povinnost stát se plátcem DPH.

2. Přílohy k přihlášce

Po podání přihlášky k registraci má finanční úřad 30 dní na to, aby o registraci rozhodl. Během této doby musí rozhodnout nebo si vyžádat další poklady, které potřebuje pro své rozhodnutí. Za účelem urychlení registrace je možné již s přihláškou podat přílohy, ale není nutné tyto přílohy podávat ani v případě povinné registrace. Cílem přílohy je doložit to, co je již uvedeno v samotné přihlášce:

  • přijaté a vydané faktury k doložení obratu v případě povinné registrace,
  • soupis obchodního majetku, počet zaměstnanců či další poklady, kterými se dokládá ekonomická činnost,
  • smlouva o pronájmu dokazující skutečné sídlo,
  • smlouva o vedení účtu nebo potvrzení banky o vlastníkovi účtu,
  • kontakt na firmu či osobu, která se stará o účetnictví, 
  • smlouva o odběru energií.

Nevíte si rady s registrací? Ozvěte se a my vše potřebné zařídíme.

3. plátcovství DPH 

V případě povinné registrace k DPH se stáváte plátcem od 1. dne měsíce následujícího po odeslání přihlášky, a to bez ohledu na to, jestli finanční úřad už stihl rozhodnout nebo nikoliv. 

V případě dobrovolné registrace k DPH se stáváte plátcem den po doručení „osvědčení o registraci“. 

Autor: Pavel Večeřa