Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

Pomůžeme vám se rychle zorientovat v problematice daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů.

V případě vedení účetnictví, základ daně z příjmu vychází především z výsledku hospodaření. Může však nastat situace, kdy se základ daně bude od výsledku hospodaření lišit. Jedním z důvodů bývá skutečnost, že ne všechny náklady lze považovat za daňově uznatelné.

Základní myšlenkou při rozlišování nákladů na daňově uznatelné a neuznatelné může být, zda náklady přímo souvisí s dosažením nebo alespoň udržením příjmu. Z § 24 odst.1 zákona č. 582/1992 Sb., o daních z příjmů vyplývá, že prokáže-li poplatník, že daný náklad splňuje jedno z pravidel (plyne na dosažení, udržení nebo zajištění zdanitelných příjmů) a není výslovně řečeno, že se jedná o nedaňový náklad, smí si tento náklad uplatnit jako daňově uznatelný.

Daňově uznatelné náklady

Do kategorie uznatelných nákladů patří běžné provozní náklady: 
 • nákup materiálu na výrobu,
 • nákup zboží,
 • nákup kancelářských potřeb,
 • mzdy,
 • pronájem prostor k podnikání,
 • spotřeba energie,
 • náklady na pracovní cestu (doprava, ubytování),
 • účetní, daňové a právnické služby.
Následující náklady jsou uznatelné pouze při splnění zákonem stanovených podmínek. Některé z nich lze uplatnit v plné výši a jiné pouze částečně.
 • Reklamní předměty – do výdajů pouze v případě, že:
   • jejich hodnota nepřesáhne 500 Kč bez DPH/kus,
   • obsahují logo společnost, ze kterého je patrné, že se jedná o reklamní a propagační předmět.
  V případě, že si necháte vyhotovit reklamní předmět a cena přesáhne 500 Kč bez DPH, tak nelze uplatnit ani částečně.
 • Nealkoholické nápoje na pracovišti – zajištění neperlivé vody se považuje za plně uznatelný výdaj. Další nápoje jako čaj, káva, perlivá voda, džus či různé limonády jsou podle zákona daňově neuznatelné.
 • Pracovní oděvy a ochranné pomůcky – výhradně pracovní oděvy určené pro pracovní účely se považují za uznatelní náklady. Jedná se nejčastěji o pláště či montérky. Problém nastává u oděvů, jenž se dají použít i mimo práci. Stejně tak jako u reklamních předmětů tu platí pravidlo pro označení loga.
 • Manka a škody - bude-li manko na pokladně nebo na skladě a bude-li předepsáno zodpovědnému zaměstnanci k úhradu, jedná se o daňově uznatelný náklad do výše předepsané náhrady. Dále se za daňově uznatelné náklady považují škody vzniklé v důsledku živelných pohrom a škody způsobené neznalým pachatelem (potřeba mít potvrzení od policie, který případ prošetřuje). 
 • Pokuty, penále a úroky z prodlení - pokud pokuta/penále či úrok z prodlení vznikl v důsledku nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu, tak vzniklá sankce je daňově uznatelná. V případě, že sankce vznikne vyměřením státní instituce (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna apod.) jedná se o daňově neuznatelné náklady.

Daňově neuznatelné náklady

Jedná se o náklady, které neslouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Nejčastější neuznatelné náklady vyjmenovává § 25 ZDP. Jedná se o:

 • náklady na pořízení hmotného majetku a technických zhodnocení. Tyto náklady se totiž neuplatňují jednorázově, ale ve formě postupných odpisů,
 • náklady patřící do jiného zdaňovacího období. Jedná se např. o situaci, kdy došlo ke zpoždění faktury za materiál nakoupený koncem roku, a k tomuto plnění nebyla vytvořena tzv. dohadná položka,
 • náklady na osobní potřebu poplatníka (třeba náklady na opravu stroje, který není psaný na firmu),
 • náklady na reprezentaci (platby za obědy, hodnotnější dárky apod.).
 • dary, avšak zákon umožňuje následný odpočet darů na vybrané dobročinné účely (hasiči, zdravotnická a školská zařízení, církve...),
 • úroky z půjček od spřízněných osob, pokud nesplňují speciální podmínky stanovené zákonem (jedná se primárně o pravidlo nízké kapitalizace),
 • většina opravných položek (tedy například k materiálu, zásobám či majetku). Výjimkou jsou pouze dříve zmíněné opravné položky k pohledávkám, které splňují podmínky speciálního zákona,
 • tvorba účetních rezerv.

Účty pro daňově neuznatelné náklady

Pomůckou pro daňově neuznatelné náklady jsou následující účty v účetnictví, které jsou vždy daňově neuznatelné: 

 • 513 – Náklady na reprezentaci,
 • 528 – Ostatní sociální náklady,
 • 543 – Dary,
 • 545 – Ostatní pokuty a penále,
 • 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv,
 • 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti,
 • 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv.

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.