Home office v roce 2023

Pomůžeme vám zorientovat se v novinkách, které letos přinesl zákoník práce ohledně využívání home office.

Home office a zákoník práce

Home office bude nově upraven přímo v zákoníku práce v § 317 jako práce na dálku. Předpokladem práce na dálku je písemná domluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podmínkou aplikace tohoto paragrafu bude skutečnost, že si zaměstnanec sám vytváří rozvrh práce. Kdyby mu rozvrh práce vytvářel zaměstnavatel, tak se nebude jednat o práci na dálku a tento paragraf by se na tuto situaci nevztahoval.

Další podmínkou je skutečnost, že místo výkonu práce na dálku k tomu musí být způsobilé. Z výše uvedeného vyplývá, že bude-li zaměstnavatel svému zaměstnanci zadávat práci či po něm požadovat komunikaci v určené pracovní době, tak se výše uvedené neuplatní. Home office bude možné v zákonem stanovených případech také nařídit, a to na nezbytně nutnou dobu v důsledku opatření orgánů veřejné moci (např. pandemie). 

Náklady na home office

Zaměstnavatel bude mít možnost svému zaměstnanci na home office přispět na úhradu běžných nákladů předem dohodnutou paušální částkou za každou odpracovanou hodinu. Běžnými náklady se rozumí náklady na energii, teplo, vodu či připojení k internetu. Aktuálně tento paušál vychází na 2,8 Kč. za každou odpracovanou hodinu.

Další možností bude úhrada nákladů pomocí vykazování jednotlivých položek. Poslední možností je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že zaměstnanec za práci z domova žádný příspěvek nedostane. Příspěvky vyplacené zaměstnancům za práci na home office patří k daňově uznatelným položkám a zaměstnanec z nich žádnou daň z příjmu odvádět nebude.

Na zaměstnance, který bude vykonávat práci na dálku, tedy podle § 317 bude mít místo výkonu jiné než pracoviště zaměstnavatele, se nebudou vztahovat ustanovení ohledně prostojů a přerušení práce díky nepříznivým povětrnostním vlivům, nebude mu příslušet náhrada mzdy či platu při jiných důležitých překážkách v práci, jako je přestěhování, vlastní svatba či úmrtí člena rodiny. Současně mu nebude příslušet ani náhradní volno či příplatek za práci přesčas či práci ve svátek, neboť si pracovní dobu rozvrhuje sám.

Nicméně, zaměstnavatel má stále odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu, který zaměstnanec utrpěl doma při výkonu práce, ale skutečnost, že úraz vznikl při výkonu práce bude muset prokázat zaměstnanec. 

Autor: Pavel Večeřa

 

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.