Daňová soustava v ČR

Přinášíme vám přehledný souhrn všech daní, které se uplatňují v České Republice.

Daňová soustava představuje systém zabezpečení příjmů do státního rozpočtu vybíráním daním a poplatků. Daně jako takové jsou největším příjmem ve státním rozpočtu. V České republice dělíme daně na daně přímé a daně nepřímé.

PŘÍMÉ DANĚ

Plátcem a poplatníkem je stejná osoba. Jedná se o zdanění příjmu nebo majetku poplatníka (poplatník je platí ze svého), dělíme je na daně:

Důchodové:

 • daň z příjmu právnických osob,
 • daň z příjmu fyzických osob.

Majetkové:

 • daň z nemovitých věcí,
 • daň z nabytí nemovitostí (již zrušena),
 • daň dědická (již zrušena),
 • daň darovací (již zrušena),
 • daň silniční.

NEPŘÍMÉ DANĚ

Plátce a poplatník jsou dvě různé osoby. Jedná se o zdanění prodeje zboží a služeb a daň odvádí plátce (prodávající), dělíme je na daně:

Selektivní (spotřební daň):

 • daň z minerálních olejů
 • daň z lihu,
 • daň z piva, vína a meziproduktu,
 • daň z tabáku.

Univerzální (daň z přidané hodnoty).

Ekologická:

 • daň z elektřiny, 
 • daň ze zemního plynu, 
 • daň z pevných paliv.

JAK SE DANĚ PLATÍ

Jednotlivé daně mohou mít různé způsoby odvodu do státního rozpočtu. 

Záloha

Jedná se o platbu, kterou subjekt pravidelně odvádí před samotným vyměřením daňové povinnosti v daném zdaňovacím období. Na konci tohoto období vzniká buď přeplatek nebo nedoplatek na této dani.

Splátka daně

Jedná se o postupné plnění již stanovené daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období. Velikost splátky daně je vypočtena jako část z povinnosti (např. dědická daň).

Srážka daně

Je prováděna jak plátcem, tak poplatníkem. Plátce je přímý subjekt, který daň vypočítá a daňovou povinnost odvede. Poplatník je nepřímý subjekt, z jehož majetku je srážková daň odvedena.

Záloha u zdroje

Jedná se o kombinaci mezi srážkovou daní a zálohou. Zálohu vypočte a odvede plátce daně. Tento druh odvodu se uplatňuje např. u mezd vyplacených zaměstnavatelem. Zálohy jsou poté zúčtovatelné prostřednictvím daňového přiznání nebo vyrovnání záloh plátcem daně. 

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.