Nové sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Jak je již v českém právním řádu obvyklé, nejpropracovanějšími otázkami ve většině právních oborů jsou sankční ustanovení. Z nich je v tuto chvíli třeba upozornit mimo jiné na nové delikty, které byly zavedeny novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, publikovanou pod č. 267/2015 Sb. Touto novelou byly totiž doplněny správní delikty, kterých se mohou dopustit právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance (ať v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti), a za ně stanovené poměrně citelné pokuty.

Těmi nejvýznamnějšími a i možná nejcitelnějšími mohou být nové správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb zakotvené v § 92h odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném od 1. prosince 2015, za které zaměstnavateli hrozí pokuta ve výši až 1 milion korun.

Správních deliktů podle tohoto ustanovení se dopustí zaměstnavatel tím, že nesplní některou z povinností, kterou mu stanoví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

službách, v platném znění, a to konkrétně:

  • neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (uzavření takové smlouvy uložil zákon každému zaměstnavateli)
  • nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře) nebo u registrujícího poskytovatele (ošetřujícího lékaře) zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání
  • neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu se závodním lékařem při změně zařazení práce do kategorie nebo při změně činnosti o pracovnělékařské služby, které od závodního lékaře dosud nepožadoval
  • neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku (týká se zejména zaměstnanců pracujících pravidelně v noci, tj. mezi 22. a 6. hodinou)
  • nepostupuje při zařazení zaměstnance k práci podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou dochází k upřesnění a rozšíření správních deliktů a sankcí za ně, vstoupil v účinnost již 1. prosince 2015, je zapotřebí  si zkontrolovat, zda máte uzavřeny smlouvy s poskytovali pracovnělékařských služeb (takzvanými závodními lékaři) správně, respektive zda je máte vůbec uzavřeny.